پرونده: اتفاق خود نمی افتد (به باور دکتر سید یحیی یثربی ما فلسفه به روز و کارآمد نداریم)
39 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) شهریور و مهر 1388 - شماره 33 و 34 )(4 صفحه - از 100 تا 103)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی