نشست تخصصی : اولین نشست پژوهشهای بنیادین: کارکرد دین و فلسفه در نقد محتوایی ادبیات کودک و نوجوان (1)
45 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه کودک و نوجوان ) اسفند 1384 و فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 101-103
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی