آلبوم من ◂ دکتر سید یحیی یثربی
روز دوشنبه ششم دیماه 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی مراسمی برای تجلیل از مقام علمی و فلسفی و عرفانی استاد دکتر سید یحیی یثربی تشکیل گردید