نقدی بر قاعده الواحد و اصل سنخیت
33 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1385 - شماره 75 »(7 صفحه - از 86 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نویسنده محترم در مقاله مزبور، سعی در نقد و تضعیف قاعده الواحد داشته است؛ به این شکل که، اول تصویری نادرست و نامطلوب از قاعده ارائه کرده و سپس مبنای موهومی بر آن ذکر کرده و هم قاعده و هم مبنای آن‏را نقد و رد نموده است. اقسام ظهور: 1. ظهور در تقسیم اول یا ظهور مربوط به مفردات است یا مرکبات؛ مفردات به دو دسته اسامی و حروف تقسیم می‏شوند و افعال در نظر اصولیان قسم مستقل سومی نیستند، چرا که اصولیان نظر به دو دسته معانی دارند؛ معانی مستقل و معانی غیرمستقل و ربطی. هر آن چه بر معنای مستقل دلالت کند، اسم شمرده می‏شود و هر آن چه بر معنای غیرمستقل دلالت کند، حرف نامیده می‏شود. از میان جملات انشایی دو قسم بیش از همه، مورد توجه اصولیان است، یعنی جمله امر و جمله نهی، چرا که غالب احکام شرعی در ادله لفظی به لسان امر و نهی آمده و بدین ترتیب، دو باب از ابواب علم اصول به نام باب اوامر و نواهی معروف شده‏اند. در باب اوامر، مباحثی دنبال می‏شود که می‏تواند برای جویندگان دانش‏های مربوط به تفسیر متن جذاب باشد: الف) دلالت امر بر طلب وجوبی یا استحبابی یا طلب به‏طور مطلق؛ ب) دلالت صیغه امر بر طلب و ارسال (در پی فرستادن شخص آمر شخص مأمور را برای به جای آوردن کاری) به