مبانی فلسفی رابطه وحی و اعجاز
36 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » بهار و تابستان 1370 - شماره 138 و 139 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نظر میرسد که این دو اصطلاح(وحی و اعجاز)، نیاز به تفسیر و توضیح نداشته باشند.در مورد این دو پدیده، از دو جهت می‏توان بحث کرد: 1-امکان آنها. 2-رابطه و پیوند آنها با یکدیگر، (که هدف اصلی این مقاله است) الف-امکان وحی و اعجاز بحث از امکان وحی و معجزه، در فلسفه، سابقه طولانی دارد. به این معنی که قرنها پیش، فلاسفه اسلام، امکان نبوت و معجزه را، مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند. آنان امکان نبوت را، براساس کمالات عقل نظری انسان، تفسیر می‏کنند.یعنی نبی و پیامبر در واقع، آن انسانی است که به خاطر رسیدن به عالیترین درجه در کمالات عقل نظری صاحب این عنوان شده است.چنین شخصی، می‏تواند به حقایقی دست یابد، که دیگران از دست‏یابی به آنها، ناتوانند. 1 و این در حقیقت (*)عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز (1)-نجاة، به تصحیح استاد محمد تقی دانش پژوه، انتشارات-