استبداد، سکولاریزم و حکومت دینی
45 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » زمستان 1377و بهار 1378 - شماره 9 و 10 »(16 صفحه - از 64 تا 79)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: حکومت دینی، در ایران اسلامی، عملا"بعنوان یک رژیم سیاسی جدید مطرح گردید وسنتهای سیاسی موجود در دنیا را در هم ریخت.هدف این مقاله، بنحو اجمال، مقایسه تطبیقی‏این حکومت‏با دو نوع حکومت دیگر یعنی‏استبدادی و دمکراتیک است. اما حکومتهای‏دیگر، از جمله کمونیستی که سالها در تعدادزیادی از کشورها دائر بود و نیز حکومتهای‏فاشیستی که علیرغم چهره تجددگرائی و دانش‏دوستی، یا دینداری و مردم دوستی، بنوعی‏انحراف از اصول و مبانی عقلانی است، بعلت فرط تنوع و تغیر، از حوزه این بررسی خارج‏می‏مانند. اکنون برای امکان مقایسه مزبور محورهایی‏را که از اهم عناصر قوام بخش و مورد توجه