شک و ایمان
44 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1380 - شماره 5 » (16 صفحه - از 25 تا 40)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: شک و ایمان دو حقیقت عقلانی و ذهنی متضادند و هر یقینی لزوما مطابق با واقع نیست اما ایمان با یقین مساوی است و غالبا اگر به حکمی یقین بیابیم در حقیقت به آن ایمان واقعی می‏آوریم. چنانچه ایمان را تنها به معنی اقرار لفظی به کار بریم و با باور یقینی همراه نباشد در آن صورت حوزه ایمان و اندیشه از یکدیگر جدا و ایمان به این معنی همیشه با شک و ناباوری توأم خواهد شد. و این کوششی است بی‏نتیجه برای آشتی ساختگی بین دو حقیقت متضاد. نگارنده ادیان عقلانی را (برخلاف ادیان غیر معقول) بی‏نیاز از توسل به مبانی غیرِ عقلانی مانند احساس، اراده و یا تفکیک بین حوزه عقل و ایمان می‏شمارد. شک در مفهوم دو دلی بمعنی آن است که شخص در یک قضیه، به مرحله جزم و قطع نرسیده است. و ایمان در مفهوم باور، بمعنی آن است که شخص در یک قضیه به مرحله جزم و قطع رسیده است. بنابراین اگر ذهن ما بهر دلیل نسبت به حکم قضیه‏ای قطع و جزم پیدا کرد بمرحله ایمان و یقین رسیده است، وگرنه در حال شک و دو دلی خواهد بود. و این دو، یعنی ایمان و شک، دو حقیقت عقلانی