فطری بودن دین از دیدگاه معرفت شناسی
43 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » زمستان 1375 - شماره 9 » (9 صفحه - از 110 تا 118)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجا که فطرت و به تعبیر دیگر «راه دل» در عصر حاضر، در معارف اسلامی بویژه در آثار بعضی از شخصیتهای مورد احترام و مقبول پنجاه سال اخیر کشورمان مطرح شده است و از آنجا که این مسأله، در نهاد خود پیوند استواری با الهیات مسیحی دارد، برای اینکه از نفوذ یک اصل نادرست تفکر دینی غرب، در هاله‏ای از مقبولیت شرعی جلوگیری شود، آن را از لحاظ معرفت شناسی مورد بحث قرار می‏دهیم. کاربردهای معرفت شناختی فطرت محور بحث ما موارد و مصادیق اطلاق فطرت به لحاظ معرفت‏شناسی است، در یک نگاه گذرا می‏توان موارد و مصادیق زیر را مورد بحث قرار داد: 1 ـ فطرت به معنای سقراطی آن: سقراط ـ چنانکه افلاطون نقل می‏کند ـ کار خود را در تعلیم، از نوع مامایی می‏دانست، به این معنا که او چیزی به شاگرد نمی‏آموزد، بلکه تنها او را یاری می‏دهد تا آنچه را به صورت نهفته در خویشتن دارد، آگاهانه و آشکار در نظر داشته باشد و دریابد. بنابراین معلومات را انسان در خویشتن دارد و ظهور این معلومات، تنها نیازمند دقت و مو شکافی و در پاره‏ای موارد نیازمند کمک و راهنمایی دیگران است؛ بدون اینکه چنین حالتی محدود به نوع یا قسم خاصی از معارف و معلومات بوده باشد.