علم ازلی خداوند و آزادی انسان
47 بازدید
محل نشر: مجله دانشگاه فردوسی مشهد پائیز و زمستان 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی