سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران 
عضو گروه فلسفه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تبریز  
عضو گروه فلسفة  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه کردستان 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه تربیت معلم تبریز 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تبریز  
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه، فلسفه مشأ 
تدریس 
دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات 
مدرس 
 
 
مبانی تصوف، متون عرفانی  
تدریس 
دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران 
مدرس 
 
 
متون فلسفی به زبان عربی